Webshop

Tuinzaden-Meststof-Bestrijding

Luxan Algenkiller 1LTR groene aanslag
Artikel nr: AGR02
Merk: LUXAN

Maak uw keuze

(Getoonde prijzen zijn inclusief btw)

Aantal

Algenkiller kan worden toegepast ter bestrijding van groene aanslag op diverse materialen zoals tegels, paden, terrassen, muren, houtwerk, glas, grafstenen etc. 

Toepassing kan eenvoudig plaatsvinden door gebruik te maken van een drukspuit, gieter of door middel van borstelen.


1 liter is voldoende voor 200m2

Dosering:

25 ml(2.5%) concentraat op 1 liter water. 


Op gladde oppervlakken(glas, marmer en kunststof) is 1 liter(25 ml algenkiller concentraat) oplossing voldoende om 10m² te behandelen.


Op poreuze ondergronden(beton, baksteen en flagstones) wordt aanbevolen 2(50 ml algenkiller concentraat) liter oplossing per 10m² te gebruiken.  


Werkzame stof: 

Didecyldimethylammoniumchloride 

Gehalte: 100g/l


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Consumentengebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Biocide


Bevat : Didecyldimethylammoniumchloride

Gevarenaanduidingen (CLP) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbescherming, Beschermende kleding, Beschermende handschoenen, Gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Kinderveilige sluiting : Van toepassing

gevoels waarschuwing : Van toepassing


Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen.

Voorkom lozing in het milieu.

Ook in groep Gewasbescherming/bestrijding

Toon alles
BSI BUXUSMOTVAL Handy klein
13,50
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
BSI BUXUSMOTVAL Navulling Capsules 2st
12,95
(incl 21% btw)
Meer info Bestel
Bloemenspuit EuroTool 0,5-liter
4,75
(incl 21% btw)
Meer info Bestel